Hotel Pr’Gavedarjo (v nadaljevanju: Hotel, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora) oddaja namestitve v skladu s splošnimi pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju.

I. Sklenitev pogodbe

Pogodba se sklene, ko Hotel prejme pisno naročilo stranke. Predpostavlja se, da stranka s poslanim pisnim naročilom v celoti sprejme splošne pogoje.

II. Storitve in cene

Hotel mora imeti pripravljene sobe, ki jih je stranka rezervirala, in mora izvesti dogovorjene storitve. Stranka se zavezuje plačati storitve, ki jih je koristila. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene, torej niso vključene v ponudbo hotela.

Vse cene na ceniku so v EUR in vključujejo davčno na dodano vrednost (DDV). Turistična taksa je dodatna postavka, ki se plača, zato ni vključena v ceno nočitve.

III. Razpoložljivost sob, njihovo predorenje in pogoji bivanja v hotelu

Hotel si bo po najboljših močeh prizadeval upoštevati želje stranke pri rezervaciji sobe. Na dan prihoda je rezervirana soba na voljo stranki od 14.00 do 18.00 ure. Ob prihodu stranka prejme ključ sobe in ključ vhodnih vrat hotela. Vsakič, ko stranka vstopi ali izstopi iz hotela, mora zakleniti vhodna vrata. Iz higienskih razlogov in zaščite tal stranka pred vhodom v zgornja nadstropja sezuje čevlje in obuje copate oziroma obutev za notranjo uporabo.

Ob prihodu gost dobi mapo z vsemi potrebnimi informacijami glede bivanja v Hotelu, anketni vprašalnik, podatke za dostop do Wi-Fija, vizitko hotela in telefonsko številko, na kateri lahko kontaktira enega od uslužbencev.

Na dan odhoda mora stranka izprazniti sobo do 10.00 ure in pustiti ključ na recepciji. Če stranka tega ne stori in odjavi do 13.00 ure, lahko hotel zaračuna dodatnih 10 €.

Zajtrk: od 8.00 do 10.00 ure. Zajtrk pred 8.00 uro je možen le po predhodnem dogovoru.

Pred odhodom osebje pregleda sobo za morebitno škodo.

IV. Plačilo

Vse storitve, ki še niso bile plačane, mora stranka plačati z gotovino ob odjavi. Ob prihodu mora stranka plačati varščino v višini 200 € kot varščino, ki se stranki vrne ob odhodu, če stranka v hotelu/na objektu ni povzročila škode.

Načini plačila

Sprejemamo naslednje načine plačila: gotovino, debetne kartice (Maestro) in kreditne kartice (MasterCard/Eurocard, Visa, Diners in American Express), nakazilo na naš transakcijski račun pred odhodom.

V. Odpoved pogodbe s strani stranke

Odpoved mora biti podana v pisni obliki. Pogoji za odpoved rezervacije so naslednji:

VI. Odpoved pogodbe s strani hotela

Hotel ima pravico odpovedati pogodbo, če določen znesek denarja ni nakazan v dogovorjenem roku, torej denar ni pravočasno na tekočem računu. Hotel ima pravico tudi odpovedati pogodbo zaradi stvarno upravičenih razlogov (viša sila ali drugih okoliščin, za katere Hotel ni odgovoren, ali zaradi zavajajočih oziroma napačnih bistvenih podatkov, ki jih je stranka posredovala).

VII. Garancija hotela

Hotel jamči za svoje pogodbene obveznosti s skrbnostjo običajnega trgovca pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz pogodbe. Reklamacije stranke o odškodnini so izključene (razen če gre za zahtevek za škodo, ki je nastala zaradi namerne ali hude kršitve pogodbene obveznosti). Če pride do motnje ali škode v zvezi s hotelsko storitvijo, si bo Hotel prizadeval za odpravo v najkrajšem možnem času, stranka pa mora prispevati k odpravi motnje oziroma k zmanjšanju škode.

Hotel jamči za stvari, ki jih je stranka prinesla v Hotel, le v skladu z zakonskimi določbami, v primeru, da je škoda nastala zaradi kršitve dolžnosti hotela. Hotel ne prevzema nobene odgovornosti za vozilo stranke, parkirano na njegovem parkirišču; to velja tudi za predmete stranke, ki jih hrani v vozilu, razen če je škodo povzročilo nameno dejanje osebja hotela ali njihova重大過失 (j重大過失 – zhòngdà guòshī – serious negligence).

Hotel ne prevzema nobene odgovornosti za predmete, ki jih je stranka naročila v Hotel, ali storitve, ki jih je stranka naročila pri tretjih osebah, razen če se o tem Hotel in stranka nista predhodno dogovorila ustno ali pisno (npr. prevzem koncertnih vstopnic, če prevzem ni bil vnaprej natančno dogovorjen).

VIII. Uporaba osebnih podatkov

Hotel bo vse pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da stranka s sprejetjem ponudbe soglaša z uporabo teh podatkov tudi za statistično obdelavo in obveščanje o ponudbah. Če se stranka s tem ne strinja, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

IX. Končne določbe

Vse akcijske cene Hotela Pr’Gavedarjo vključujejo davčno na dodano vrednost (DDV). Vsak spor med pogodbenima strankama rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Doplaččila

Minimalno število nočitev kot v Hiši Neža

Poletje

Minimalno trajanje bivanja:

4 noči v obdobju od 19.07. do 24.08. in od 03.09. do 06.09.

3 noči v obdobju od 21.06. do 18.07. in od 25.08. do 03.09.

Če je strankino bivanje krajše od navedenega, se cene s cenika povišajo za 20 %.

Jesen

Minimalno trajanje bivanja:

2 noči v obdobju od 07.09. do 28.11.

Če je strankino bivanje krajše od navedenega, se cene s cenika povišajo za 20 %.

Taxe in doplaččila

Turistična taksa za odrasle znaša 1,01 EUR, za otroke (do 18. leta) 0,50 EUR.

Če stranka odjava po 10.00 uri / do 13.00 ure, lahko hotel zaračuna doplačilo v višini 10 EUR.

Vsako povzročeno škodo se poravna z deponirano varščino (100 € na kreditno kartico).

Cena apartmaja ne vključuje zajtrka. Doplačilo za zajtrk znaša 7,00 EUR. Doplačilo za končno čiščenje 20€.

11.6.2024